Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odpowiedzialność za szkody niemajątkowe

Odpowiedzialność za szkody niemajątkowe wynikłe z pośredniego naruszenia dobra poprzez spowodowanie śmierci najbliższej osoby.

Odszkodowania | Szkody majątkowe

Odpowiedzialność za szkody niemajątkowe wynikłe z pośredniego naruszenia dobra poprzez spowodowanie śmierci najbliższej osoby wynika z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym sąd może przyznad najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Odpowiedzialność za szkody niemajątkowe kształtuje się podobnie jak odpowiedzialność za szkody majątkowe na zasadach deliktowych. 

Koniecznym jest wykazanie przez uprawnionych (członków rodziny zmarłego) szkody, winy zobowiązanego oraz związku przyczynowo-skutkowego, aby skutecznie uzyskad zadośduczynienie za doznaną krzywdę po stracie najbliższej osoby. Ponadto koniecznym będzie wykazanie przed sądem więzi jakie łączyły uprawnionych członków rodziny z osobą poszkodowaną w wypadku bądź innym zdarzeniu, które konsekwencją jest śmierd bliskiej osoby.

Zobowiązanym do naprawienia szkód niematerialnych jest podmiot, który według reguł określonych dla odpowiedzialności deliktowej ponosi odpowiedzialnośd za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Dla obowiązku naprawienia szkód niematerialnych nie ma znaczenia chwila śmierci osoby najbliższej, tzn.: czy nastąpiła ona natychmiast po zdarzeniu (np.: wypadku drogowym) czy też po pewnym okresie czasu. Ważne, aby była ona konsekwencją czynu niedozwolonego.

Uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, są wyłącznie członkowie rodziny zmarłego. Za członków rodziny uważa się również osoby, które nie były ze zmarłym powiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi, ale także osoby, które utrzymywały ze zmarłym stosunki rodzinne, pozostając faktycznie w szczególnej bliskości ze zmarłym powodowanej bardzo silną więzią uczuciową (np.: konkubent).

Na rozmiar szkody niemajątkowej podlegającej kompensacie na podstawie art. 446 § 4 kc mają wpływ przede wszystkim: dramatyzm doznao osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej, rodzaj i intensywnośd więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, wystąpienie zaburzeo będących skutkiem jego odejścia (np. nerwicy, depresji), rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, stopieo, w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźd w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania, leczenie doznanej traumy oraz wiek pokrzywdzonego (wyrok SA w Lublinie z dnia 18 października 2012r., sygn. akt I ACa 458/12). Odszkodowaniu podlega cała wywołana wypadkiem krzywda, a więc w szczególności cierpienie, ból i poczucie osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny.

Zadośduczynienia za doznaną krzywdę można dochodzić łącznie w jednym postępowaniu o zapłatę odszkodowania za wszelkie straty i szkody majątkowe spowodowane wypadkiem, którego konsekwencją jest śmierd poszkodowanego. Proces o zapłatę zadośduczynienia po śmierci bliskiej osoby jest procesem trudnym z kilku powodów. Po pierwsze koniecznym jest wykazanie wielu przesłanek odpowiedzialności zobowiązanego do zapłaty zadośduczynienia sprawcy zdarzenia, po drugie dotyczy on wynagrodzenia szkody po śmierci bliskiej osoby. Warto przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego w pierwszej kolejności skonsultowad zasadnośd i wysokośd dochodzonego zadośduczynienia z prawnikami specjalizującymi się w uzyskiwaniu odszkodowania i zadośduczynienia za stratę bliskich osób. 

Piotr Brodowski

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio