Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowanie OC

Odszkodowania OC | Warszawa

Zostałeś poszkodowany w kolizji lub wypadku?

Odkupujemy również szkody powstałe w pojeździe mechanicznym w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC lub AC od zakładów ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pamiętaj, że nie musisz zadowalać się tym co dobrowolnie wypłaci Ci ubezpieczyciel z OC sprawcy - masz prawo dochodzić pełni swoich praw.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z polisy OC sprawcy gdy posiadacz lub kierujący ubezpieczonym pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, która jest następstwem:

  1. śmierci,
  2. uszkodzenia ciała,
  3. rozstroju zdrowia,
  4. utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel sprawcy zwykle przeprowadza oględziny pojazdu poszkodowanego. Następnie dokonuje wstępnej wyceny wartości szkody. Zazwyczaj ta wycena kosztów naprawy odbiega od rzeczywistych kosztów i prawdopodobnie uwzględnia części nieoryginalne.

Pamiętaj, że takiej wyceny towarzystwa ubezpieczeniowego nie musisz akceptować. Jeśli uważasz, że nieoryginalne zamienniki wpłyną negatywnie na wartość pojazdu możesz zażądać uwzględnienia kosztów części oryginalnych.

Starania o pełne odszkodowanie OC komunikacyjne zaczynamy od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Trzeba pamiętać, że ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania automatycznie, poszkodowany musi się o to postarać. Odszkodowanie po wypadku przysługuje także pasażerowi samochodu lub motocyklu sprawcy wypadku. Odszkodowanie powypadkowe wypłacone będzie z OC sprawcy wypadku.

O odszkodowanie z OC można wystąpić nawet jeśli minęły już dolegliwości związane z wypadkiem. Nie przeszkadza temu także otrzymanie od własnego ubezpieczyciela pieniędzy z ubezpieczenia NW. Decyzja o wysokości świadczenia może zostać ustalona na podstawie: decyzji zakładu ubezpieczeń, ugody lub orzeczenia sądu.

Zakład ubezpieczeń może zaproponować podpisanie ugody licząc, że skusi nas szybka wypłata gotówki. Należy przy tym pamiętać, że zawarcie ugody zazwyczaj oznacza zrzeczenie się dalszych roszczeń związanych z wypadkiem. Zazwyczaj jednak wypłata odszkodowania OC następuje decyzją ubezpieczyciela, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel sprawcy obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (najczęściej w praktyce kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji i przebudowania mieszkania z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnej po wypadku osoby), przyznania renty wyrównawczej (uzupełniającej), renty tymczasowej na zwiększone potrzeby, jednorazowego odszkodowania (kapitalizacji renty) – powinien wypłacić również tzw. zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 § 1 kc, które jest swoistym odszkodowaniem za szkodę nie materialną.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. Jeśli przeciwko sprawcy wypadku toczy się jeszcze postępowanie karne, towarzystwa ubezpieczeniowe próbują na tej podstawie przeciągać wypłatę odszkodowania nawet, jeżeli wina sprawcy jest oczywista.

Ostatnią możliwością otrzymania odszkodowania z OC jest wejście na drogę sądową. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że o wysokości odszkodowania rozstrzyga niezawisły sąd, a nie ubezpieczyciel, który z natury rzeczy chce płacić jak najmniej.

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio