Kancelaria Liderio
 • Wstaw tresc

 • Kancelaria spraw załatwionych!

 • Giełda spółek i licytacje komornicze!

 • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

 • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowania powypadkowe (za szkody komunikacyjne)

Odszkodowania powypadkowe | Warszawa

Nierzadko zdarza się, iż przyznawana przez ubezpieczycieli kwota odszkodowania za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych, jest znacznie zaniżona. Warto walczyć o jej zwiększenie...

W przypadku, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego ucierpieli ludzie, niezbędne jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji. W innych wypadkach wystarczy spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, iż z własnej winy, z powodu niezachowania należytej staranności, doprowadził on do wypadku komunikacyjnego. W takiej sytuacji, w zależności od rodzaju powstałej szkody, możliwe jest dochodzenie zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Co do zasady odpowiedzialność odszkodowawczą za zaistniały wypadek komunikacyjny ponosi jego sprawca, w praktyce jednak odszkodowanie za szkodę komunikacyjną wypłacić będzie musiał ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

O ile sam proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest dość prosty, o tyle uzyskanie pełnej wysokości należnych świadczeń jest nierzadko bardzo trudne. Powszechną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest bowiem zaniżanie wypłacanych kwot odszkodowania za szkody komunikacyjne nawet o 70%.

Przede wszystkim, towarzystwa ubezpieczeniowe przy wypłacie należnego odszkodowania za szkody komunikacyjne, potrącają tzw. amortyzację stosując zabronione przez Sąd Najwyższy urealnienie zużycia części w uszkodzonych autach. W wyniku takich praktyk, poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych podczas naprawy uszkodzonego pojazdu, zmuszeni są do korzystania z tańszych bądź nawet używanych zamienników poszczególnych części.

Kolejnym problemem, z jakim borykają się osoby dochodzące odszkodowania za szkody komunikacyjne, jest zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. W tej materii Sąd Najwyższy jasno wyraził swój pogląd, iż poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, na czas naprawy uszkodzonego pojazdu, należy się auto zastępcze i to niezależnie od tego, czy mają oni dostęp do komunikacji miejskiej czy też nie. Mimo to, w praktyce nadal się zdarza, iż ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania za wynajem pojazdu zastępczego bądź, jeśli już uznają prawo dochodzenia tego typu roszczeń, pokrywają je tylko w części.

Kolejnym uprawnieniem przysługującym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych jest odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu, które towarzystwa ubezpieczeniowe regularnie kwestionują. Oczywistym jest, że pojazd, który nigdy nie uczestniczył w kolizji, w przypadku kiedy właściciel zechce go sprzedać, uzyska dużo wyższą cenę niż pojazd, który był już po wypadku naprawiany. Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, mają prawo żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, wyrównania tejże różnicy.

W uzyskaniu pełnej wysokości należnego odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego pomóc może profesjonalny pełnomocnik, który wie jak uniknąć pułapek stosowanych przez ubezpieczycieli.

Jeżeli doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta możesz dochodzić należnych Ci świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody.

Mając na uwadze powyższe, przysługuje Ci:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

  

Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba możesz starać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. współmałżonek, dziecko, rodzice
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych 
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka)

 

Jeżeli uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu uległ Twój pojazd przysługuje Ci:

 • zwrot kosztów naprawy pojazdu
 • zwrot kosztów holowania
 • zwrot kosztów parkowania
 • w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego

 

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio