Kancelaria Liderio
 • Wstaw tresc

 • Kancelaria spraw załatwionych!

 • Giełda spółek i licytacje komornicze!

 • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

 • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowania za szkody osobowe

Co to jest szkoda osobowa i jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej?

Odszkodowanie za szkody osobowe | Warszawa

Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek może mieć charakter: majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego. Krzywda spowodowana szkodą osobową ma wymiar subiektywny a tym samym trudnym do oszacowania.

Szkoda osobowa polega na:

 1. uszkodzeniu ciała,
 2. wywołaniu rozstroju zdrowia,
 3. naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.)

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
 • rentę uzupełniającą, która stanowi wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
 • jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadniona w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie pozwoli mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
 • rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
 • zwrot utraconych zarobków w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) (art. 361 k.c.).
Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio