Kancelaria Liderio
 • Wstaw tresc

 • Kancelaria spraw załatwionych!

 • Giełda spółek i licytacje komornicze!

 • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

 • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowania za wypadki drogowe

Odszkodowania za wypadki drogowe | Warszawa

Wypadki drogowe zdarzają się codziennie.

Nie wszyscy poszkodowani wiedzą o możliwości uzyskania odszkodowania po wypadku innego aniżeli odszkodowanie za zniszczony pojazd. Jeżeli osoba została poszkodowana w wyniku wypadku nie ze swojej winy to może się ona ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe z polisy OC sprawcy.

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku jest zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania za wypadek osobom w nim poszkodowanym, w tym odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienia za ból i cierpienie spowodowane wypadkiem, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowania za utracony zarobek i inne utracone korzyści majątkowe (np. utratę pracy na skutek wypadku), odszkodowanie za zniszczone w wypadku przedmioty, odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia po wypadku i dojazdów do placówek medycznych, renty wyrównawczej po wypadku.

Odszkodowanie za wypadek należy się również gdy poszkodowany był pasażerem komunikacji miejskiej, taksówki, rowerzystą lub pieszym potrąconym przez pojazd. Odszkodowanie po wypadku należy się także w sytuacji, gdy poszkodowany był pasażerem sprawcy wypadku, nawet jeżeli sprawca jest najbliższą osobą. Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego OC.

Również w takiej sytuacji gdy sprawca sam zginął w wypadku, będzie należało się odszkodowanie.

 

Odszkodowanie powypadkowe za szkodę na osobie

Szkoda na osobie polega na:

 1. uszkodzeniu ciała,
 2. wywołaniu rozstroju zdrowia,
 3. naruszeniu szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka (pozbawienie życia, pozbawienie wolności etc.)

Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany, wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych.
Uszczerbek może mieć charakter: majątkowy bądź niemajątkowy (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Uszczerbek majątkowy da się co do zasady wykazać metoda rachunkową, natomiast krzywda nie ma charakteru mierzalnego.

Przesłankami odpowiedzialności za szkodę na osobie:

 1. sprawca szkody ponosi winę za czyn niedozwolony który szkodę wywołał, 
 2. czyn nosi znamiona czynu zabronionego, 
 3. pomiędzy powstałą szkodą a popełnionym czynem istnieje związek przyczynowo - skutkowy.

Uszkodzenie ciała ma miejsce wówczas, gdy naruszona została integralność cielesna człowieka, np. złamania, rany cięte. Natomiast wywołanie rozstroju zdrowia polega na zburzeniu funkcjonowania zarządów wewnętrznych bez ich widocznego uszkodzenia, np. choroby psychiczne.

Odszkodowanie powypadkowe za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia obejmuje zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Szczegółowa lista tematów, których poszkodowany może dochodzić obejmuje:

 1. zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie, rozstrój nerwowy, szkody moralne,
 2. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu,
 3.  
 4. koszt leczenia,
 5. koszt specjalnej diety,
 6. koszt dojazdów bliskich do poszkodowanego,
 7. koszt zabiegów rehabilitacyjnych, dojazdu, sanatoriów,
 8. koszt sprzętu medycznego,
 9. koszt przystosowania miejsca zamieszkania,
 10. zwrot utraconych wpływów z tytułu zwolnienia lekarskiego,
 11. zwrot dochodów oraz składek emerytalnych( I i II filar),
 12. zwrot za nie podjęcie przyrzeczonej pracy zarobkowej przez przyszłego pracodawcę,
 13. wypłata renty wyrównawczej,
 14. koszty uroczystości pogrzebowej,
 15. wypłata renty dla członków najbliższej rodziny,
 16. odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby,
 17. wypłata renty fakultatywnej.

Jeżeli zostałeś poszkodowany, zgłoś się do naszej Kancelarii. Nasz zespół za darmo przeanalizuje Twoją sytuację i doradzi co najlepiej można zrobić w Twojej sprawie. Do szkody na osobie nierzadko dochodzi w wyniku wypadku samochodowego, wypadku motocyklowego itp. za które odszkodowanie powypadkowe po prostu się należy!

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio