Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny

Odszkodowania | Warszawa

Błędem medycznym (błędem lekarskim, błędem w sztuce lekarskiej) jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Skutkiem błędu medycznego zazwyczaj jest szkoda pacjenta w postaci uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, za które poszkodowany może domaga się zapłaty odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Podstawą uzyskania odszkodowania za spowodowanie błędu medycznego jest wykazanie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności deliktowej, tj. szkody, winy oraz związku przyczynowego. Przesłanki te musi wykazać poszkodowany, co w wielu przypadkach jest bardzo trudne i uzyskanie odpowiedniego odszkodowania od zobowiązanego może być wręcz niemożliwe bez pomocy fachowego pełnomocnika specjalizującego się w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowania i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Odszkodowanie powinno w całości pokryć szkodę majątkową jakiej doznał poszkodowany w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, z tytułu błędu medycznego. W ramach odszkodowania poszkodowany może domagać się zasądzenia od zobowiązanego (lekarz, szpital) odpowiedniej kwoty pieniędzy, która będzie obejmowała m. in. koszty: leczenia, odwiedzin osób bliskich, transportu, szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji, nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej, leków, przyuczenia do wykonywania nowego zawodu, utraconych zarobków itp. Są to tylko przykładowe wyliczenia świadczeń, które mogą wchodzić w zakres uzyskanego odszkodowania, jednak wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Ponadto oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość, poszkodowany może żądać zasądzenia na jego rzecz odpowiedniej renty. W ramach postępowania o uzyskanie odszkodowania możemy również domagać się ustalenia odpowiedzialności na przyszłość zakładu leczniczego który wywołał szkodę. Będzie to odpowiedzialność za wszelkie następstwa w postaci uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego, które na etapie procesu nie wystąpiły, ale których wystąpienie jest bardzo prawdopodobne.

Zadośćuczynienie jest swego rodzaju odszkodowaniem, które ma wynagrodzić poszkodowanemu wszelkie skutki naruszenia dóbr osobistych. Uszczerbki te mogą m. in. obejmować: fizyczne dolegliwości i psychiczne cierpienia wywołane bezpośrednio lub pośrednio błędem medycznym, ale także inne, dalsze następstwa błędu medycznego w postaci dyskomfortu w wyglądzie, mobilności, poczuciu osamotnienia, nieprzydatności społecznej lub wykluczenia. Podobnie jak w przypadku odszkodowania, powyższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy i uzależnione jest od okoliczności konkretnej sprawy. Zadośćuczynienie ma na celu przezwyciężenie przykrych doznań wywołanych błędem medycznym.

Proces uzyskania odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia jest w wielu przypadkach procesem bardzo długim, trudnym i wymagającym wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny. Często opiera się on na odpowiedniej opinii biegłych specjalistów, którzy w oparciu o dokumentację zgromadzoną w aktach sprawy, przeprowadzone badania oraz doświadczenie.

 

 

 

 

 

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio