Kancelaria Liderio
  • Wstaw tresc

  • Kancelaria spraw załatwionych!

  • Giełda spółek i licytacje komornicze!

  • Pierwsza pomoc w odszkodowaniach!

  • Do odzyskania Twoich wierzytelności!

Odszkodowanie od stomatologa / dentysty

Odszkodowanie od stomatologa (dentysty) | Warszawa

Jeżeli w trakcie leczenia u lekarza stomatologa doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od stomatologa. Pojęcie błędu medycznego nie jest zdefiniowane ustawowo, lecz na gruncie orzecznictwa oraz doktryny można stwierdzić, iż jako błąd w sztuce medycznej (błąd medyczny, błąd lekarski) określa się takie działania lub zaniechania lekarza, które są obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki z zakresu medycyny.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Odszkodowanie od stomatologa, należne jest zarówno, kiedy podczas leczenia stomatologicznego został popełniony błąd lekarski lub innego rodzaju zaniedbanie, jak i kiedy w przypadku leczenia w prywatnym gabinecie lub klinice usługa stomatologiczna została wykonana niezgodnie z zapewnieniami stomatologa.

Odszkodowanie od stomatologa za błąd medyczny, powinno być obliczane indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od tego, jak poważne konsekwencje finansowe i zdrowotne poniósł pacjent w związku z zaniedbaniem.

Konstrukcja odpowiedzialności cywilnoprawnej za błąd w sztuce stomatologicznej opiera się na przepisie art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

A zatem, aby powstała odpowiedzialność cywilnoprawna za błąd stomatologa potrzebne jest zaistnienie następujących przesłanek:

  1. wina;
  2. szkoda;
  3. związek przyczynowy.

W przypadku stwierdzenia istnienia przesłanek odpowiedzialności deliktowej lekarza dentysty powstanie obowiązek wynagrodzenia szkody pacjentowi przez lekarza dentystę lub inny podmiot.

Na to, co potocznie nazywamy "odszkodowaniem od stomatologa" w rzeczywistości składać się mogą trzy rodzaje świadczeń: odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne oraz renta.

W przypadku zgonu pacjenta na skutek błędu w sztuce lekarskiej dalsze roszczenia przysługują osobom bliskim. Należy pamiętać, że odpowiedzialność odszkodowawcza stomatologa podlega przedawnieniu, co oznacza, że po upływie wskazanego okresu czasu obowiązek naprawienia szkody istnieje, ale bez możliwości jego dochodzenia przed sądem.

Aktualności
Artykuły
Pytania i Odpowiedzi

ALL RIGHT RESERVED
Copyright © 2014-2015 Kancelaria Liderio