KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Opłata podatkowa za wniesienie aportu

 W celu utworzenia spółki bądź przystąpienia do już istniejącej, wspólnik wnosi do niej wkład pieniężny lub niepieniężny. Jeśli nie dysponuje potrzebną ilością gotówki, może zdecydować się na wniesienie wkładu niepieniężnego, czyli aportu w postaci rzeczy lub praw majątkowy...

 

Nowoczesne metody rachunku i zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie

Koszty własne w istotny sposób rzutują na wynik finansowy przedsiębiorstwa, a ten z kolei, stanowi jeden z najważniejszych mierników jego efektywności. Wbrew pozorom nawet i w kosztach można doszukać się pewnych zalet – otóż w przeciwieństwie np. do cen towarów i us...

 

Kto może zostać udziałowcem w spółce z o.o.?

Opublikowano: 12 października 2017 Minimalny kapitał zakładowy w wysokości raptem 5000 zł, możliwość swobodnego wnoszenia dopłat czy ustanowienia zarządu odpowiadającego za prowadzenie spraw spółki, a przede wszystkim – ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wie...

 

Prokurent a pełnomocnik – kim są i jakie pełnią funkcje?

Opublikowano: 9 października 2017 r. Przedsiębiorcy mogą korzystać z całego szeregu pomocnych narzędzi i rozwiązań, usprawniających prowadzenie działalności. W podejmowaniu czynności prawnych pomagają im instytucje prokury oraz pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo i prokura to dwie różne ...

 

Strategie inwestycyjne funduszy ryzyka (Private Equity/Venture Capital)

Opublikowano: 5 października 2017 r.  Microsoft, Intel, Apple, Google, eBay, Amazon, Skype, Starbucks Coffee – rynkowi giganci i zarazem jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Warto wiedzieć, że każda z tych firm, swoje powstanie i początkowy rozwój zawdzięcza f...

 

FAQ: Czym jest błąd w sztuce lekarskiej?

Opublikowano: 4 października 2017 r. Błąd w sztuce lekarskiej, zwany też błędem lekarskim czy błędem medycznym, nie doczekał się jednej, powszechnie uznanej definicji.  W praktyce jednak, należy go traktować jako takie postępowanie – lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub innej ...

 

FAQ: Towar niezgodny z umową- reklamacja wadliwego towaru

 Opublikowano: 26 września 2017 r.   O niezgodności towaru z umową można mówić wówczas, gdy zakupiony przez konsumenta produkt:  nie nadaje się do celu, do realizacji którego jest zwykle wykorzystywany (np. lodówka nie chłodzi); nie posiada ...

 

FAQ: Zwolnieni z podatku VAT, czyli co musi zawierać faktura nievatowca?

Opublikowano: 24 września 2017 r. Dzięki nowelizacji przepisów podatkowych z 2014 r. podmioty zwolnione z VAT zyskały możliwość wystawiania faktur. Siłą rzeczy, sporządzane przez nie dokumenty sprzedażowe muszą się jednak różnić od tych, pochodzących od czynnych podatnik&oacu...

 

Miejsce i rola grup kapitałowych w nowoczesnej gospodarce

Opublikowano: 20 września 2017 r.Amerykańskie konglomeraty, Europejskie piramidy, południowoamerykańskie Grupos, japońskie Keiretsu, koreańskie Czebole, itp. – istnieje wiele różnych typów grup kapitałowych. Grupy te mogą różnić się struktura własnościową, specyfiką o...

 

Modele zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management)

 Opublikowano: 12 września 2017 r.  Oczekiwania akcjonariuszy sprowadzają się w zasadzie wyłącznie do kategorii czysto finansowych – chęci wypracowania jak najwyższych dochodów z dywidend i ze zwyżki cen akcji. Dlatego też przedsiębiorstwo, które chce zapewnić...

 

Odpowiedzialność wspólników spółek handlowych

Opublikowano: 9 września 2017 r. Aspekty podatkowe i księgowe, skala prowadzonego biznesu,specyfikacja branży, czy konieczność sprostania określonym wymogom ustawowym – to nie jedyne kryteria brane pod uwagę przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Nie mniej ...

 

FAQ: Kiedy możemy mówić o przedawnieniu długu?

Opublikowano: 8 września 2017 r.     Wszelkie kwestie dotyczące instytucji przedawnienia regulują art. 117-125 k.c. Wynika z nich, że roszczenia majątkowe, poza pewnymi wyjątkami (jest nim np. żądanie uprawnionego o wydanie rzeczy będącej jego własnością), ulegają po pe...

 

FAQ: Co powinien zawierać kosztorys OC pojazdu?

Opublikowano: 7 września 2017 r. Zgodnie z orzecznictwem zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, kosztorys należy traktować jako dokument prawny, przedstawiający faktycznie poniesioną szkodę. Oznacza to, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane oszacować i...

 

Zbycie udziału w spółce z o.o.

Do jednych z podstawowych praw majątkowych wspólników spółki z o.o. należy prawo do rozporządzania udziałem. Przysługuje ono każdemu wspólnikowi i jest wykonywane indywidualnie.      Do jednych z podstawowych praw majątkowych wspólników sp&oac...

 

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami, a także ze spółką.      Zgodnie z przepisem art. 22 § 2 k.s.h. każdy wspólnik spółki jawne...

 

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga wpisania do rejestru. Wpis taki ma charakter konstytutywny, podwyższenie następuję z chwilą zarejestrowania. Zgłoszenie podwyższenia jest obowiązkiem zarządu spółki z o.o.      Uzasadnienie podwyższenia kapitał...

 

Sposoby obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału można uzyskać poprzez: umorzenie udziałów lub zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, czy też zastosowanie obu sposobów jednocześnie.Wspólnicy spółki z o.o. mogą podjąć decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego z różnych powod&oacut...

 

Dopuszczalność podejmowania uchwał w sytuacji braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Co należy podkreślić, tryb nieformalny nie wymusza na wspólnikach, aby głosowali nad określoną sprawą w jednakowy sposób, część wspólników może być przeciwna jej podjęciu.Zasadę stanowi, że zgromadzenia wspólników spółki z o.o. są zwoływane formalnie,...

 

„Ważna przyczyna” jako przesłanka wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.

      Istotą sprawnego funkcjonowania spółek z o.o. jest współdziałanie wspólników w realizacji wspólnych celów, dla których taka spółka została powołana. To idealistyczne założenie często nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywist...

 

Zasady zawierania umów pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu

      Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunkach zewnętrznych Kodeks spółek handlowych przekazał do kompetencji zarządu. W konsekwencji, członkowie zarządu reprezentują spółkę przede wszystkim przy dokonywaniu czynności prawnych z osobami ...

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?