KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Miejsce i rola grup kapitałowych w nowoczesnej gospodarce

Opublikowano: 20 września 2017 r.Amerykańskie konglomeraty, Europejskie piramidy, południowoamerykańskie Grupos, japońskie Keiretsu, koreańskie Czebole, itp. – istnieje wiele różnych typów grup kapitałowych. Grupy te mogą różnić się struktura własnościową, specyfiką o...

 

Modele zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Managent)

 Opublikowano: 12 września 2017 r.  Oczekiwania akcjonariuszy sprowadzają się w zasadzie wyłącznie do kategorii czysto finansowych – chęci wypracowania jak najwyższych dochodów z dywidend i ze zwyżki cen akcji. Dlatego też przedsiębiorstwo, które chce zapewnić...

 

Odpowiedzialność wspólników spółek handlowych

Opublikowano: 9 września 2017 r. Aspekty podatkowe i księgowe, skala prowadzonego biznesu,specyfikacja branży, czy konieczność sprostania określonym wymogom ustawowym – to nie jedyne kryteria brane pod uwagę przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Nie mniej ...

 

FAQ: Kiedy możemy mówić o przedawnieniu długu?

Opublikowano: 8 września 2017 r.     Wszelkie kwestie dotyczące instytucji przedawnienia regulują art. 117-125 k.c. Wynika z nich, że roszczenia majątkowe, poza pewnymi wyjątkami (jest nim np. żądanie uprawnionego o wydanie rzeczy będącej jego własnością), ulegają po pe...

 

FAQ: Co powinien zawierać kosztorys OC pojazdu?

Opublikowano: 7 września 2017 r. Zgodnie z orzecznictwem zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, kosztorys należy traktować jako dokument prawny, przedstawiający faktycznie poniesioną szkodę. Oznacza to, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane oszacować i...

 

Zbycie udziału w spółce z o.o.

Do jednych z podstawowych praw majątkowych wspólników spółki z o.o. należy prawo do rozporządzania udziałem. Przysługuje ono każdemu wspólnikowi i jest wykonywane indywidualnie.      Do jednych z podstawowych praw majątkowych wspólników sp&oac...

 

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami, a także ze spółką.      Zgodnie z przepisem art. 22 § 2 k.s.h. każdy wspólnik spółki jawne...

 

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga wpisania do rejestru. Wpis taki ma charakter konstytutywny, podwyższenie następuję z chwilą zarejestrowania. Zgłoszenie podwyższenia jest obowiązkiem zarządu spółki z o.o.      Uzasadnienie podwyższenia kapitał...

 

Sposoby obniżenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Obniżenie kapitału można uzyskać poprzez: umorzenie udziałów lub zmniejszenie wartości nominalnej udziałów, czy też zastosowanie obu sposobów jednocześnie.Wspólnicy spółki z o.o. mogą podjąć decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego z różnych powod&oacut...

 

Dopuszczalność podejmowania uchwał w sytuacji braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Co należy podkreślić, tryb nieformalny nie wymusza na wspólnikach, aby głosowali nad określoną sprawą w jednakowy sposób, część wspólników może być przeciwna jej podjęciu.Zasadę stanowi, że zgromadzenia wspólników spółki z o.o. są zwoływane formalnie,...

 

„Ważna przyczyna” jako przesłanka wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.

      Istotą sprawnego funkcjonowania spółek z o.o. jest współdziałanie wspólników w realizacji wspólnych celów, dla których taka spółka została powołana. To idealistyczne założenie często nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywist...

 

Zasady zawierania umów pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu

      Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunkach zewnętrznych Kodeks spółek handlowych przekazał do kompetencji zarządu. W konsekwencji, członkowie zarządu reprezentują spółkę przede wszystkim przy dokonywaniu czynności prawnych z osobami ...

 
KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?