KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Dopuszczalność podejmowania uchwał w sytuacji braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Co należy podkreślić, tryb nieformalny nie wymusza na wspólnikach, aby głosowali nad określoną sprawą w jednakowy sposób, część wspólników może być przeciwna jej podjęciu.

Zasadę stanowi, że zgromadzenia wspólników spółki z o.o. są zwoływane formalnie, dokonuje się tego w sposób określony w art. 258 k.s.h. Na podstawie tej regulacji zgromadzenia wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, które są wysyłane co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Wspólnika można także powiadomić o terminie przez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną, obligatoryjne jest jednak wcześniejsze pisemnie wyrażenie na to zgody, wraz z podaniem właściwego adresu.

Wyjątkowo jednak zgromadzenia wspólników spółki z o.o. mogą odbyć się bez formalnego zwoływania. Przepis art. 240 k.s.h. nadaje uprawnienie do powzięcia uchwał właśnie w takich szczególnych sytuacjach. Zdecydowane zdanie wyraził na ten temat Sąd Najwyższy, podkreślając wyjątkowość i jedynie odstępstwo od sformalizowanego sposobu zwoływania walnego zgromadzenia. Dla ważności odbycia zgromadzenia w tym trybie niezbędne będzie jednak kumulatywne spełnienie poniższych warunków:

  1. uczestnictwo wspólników (lub ich pełnomocników) reprezentujących cały kapitał zakładowy spółki z o.o.;
  2. brak sprzeciwu uczestników zgromadzenia co do jego odbycia;
  3. brak sprzeciwu obecnych co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Nie jest dopuszczalna jakakolwiek liberalna interpretacja przedstawionych przesłanek, zmierzająca do uznania, że ważne są podjęte uchwały, mimo naruszenia przepisów. Dowód spełnienia kryteriów ważności nieformalnego zgromadzenia wspólników stanowi protokół, który zawiera powołanie się na stosowanie przepisu art. 240 k.s.h. oraz stwierdza zachowanie potrzebnych warunków odbycia takiego zgromadzenia. Do protokołu powinna zostać dołączona lista obecności, podpisana przez wszystkich uczestników zgromadzenia wspólników.

Nawet podczas obecności w danym miejscu wszystkich wspólników spółki z o.o., jeśli niektórzy z nich, a nawet jeden ze wspólników, opowie się przeciwko odbyciu zgromadzenia w trybie nieformalnym, zastosowanie takiej procedury nie będzie dozwolone. Sprzeciw takiego wspólnika należy wnieść do protokołu jeszcze przed głosowaniem nad poszczególnymi punktami porządku obrad. W przypadku gdy pomimo zgłoszonego i zaprotokołowanego sprzeciwu, pozostali wspólnicy podejmą uchwałę w danej kwestii, to wspólnikowi, który sprzeciwił się temu, przysługiwać będzie prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, jako sprzecznej z ustawą (na podstawie art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 k.s.h.). Co dotyczy zaś ewentualnego sprzeciwu członków zarządu bądź rady nadzorczej w zakresie odbycia zgromadzenia nieformalnego, nie będzie miał ten sprzeciw wpływu na skuteczność podjętych w tym trybie uchwał (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy członek zarządu lub rady nadzorczej jest jednocześnie wspólnikiem takiej spółki z o.o.).

Co należy podkreślić, tryb nieformalny nie wymusza na wspólnikach, aby głosowali nad określoną sprawą w jednakowy sposób, część wspólników może być przeciwna jej podjęciu. Przesłanki przeprowadzenia zgromadzenia wspólników w tym trybie nie ustanawiają bowiem wymogu jednomyślnego głosowania, ale jednomyślność wszystkich obecnych wspólników w kwestii odbycia takiego zgromadzenia. Przy braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. może się odbyć zarazem zwyczajne, jak również nadzwyczajne zgromadzenie.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?