KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Miejsce i rola grup kapitałowych w nowoczesnej gospodarce

Opublikowano: 20 września 2017 r.


Amerykańskie konglomeraty, Europejskie piramidy, południowoamerykańskie Grupos, japońskie Keiretsu, koreańskie Czebole, itp. – istnieje wiele różnych typów grup kapitałowych. Grupy te mogą różnić się struktura własnościową, specyfiką otoczenia rynkowego czy zakresem dywersyfikacji działalności.  Posiadają jednak istotną cechę wspólną: w wielu krajach stanowią dominującą formę działalności, a zorganizowane w nich podmioty mają bardzo silną pozycję na rynku. 


W praktyce, grupy kapitałowe są nieodłącznym, a na dodatek nieustannie zwiększającym swoje znaczenie, elementem nowoczesnej gospodarki. O powszechności występowania takiej formy współpracy oraz jej „ważności” niech świadczy fakt, że w niektórych gospodarkach krajowych odpowiada za ponad połowę wytwarzanego PKB. Taki stan rzecz nie powinien jednak dziwić, ponieważ zarówno przyczyn i czynników, sprzyjających zawiązywaniu ściślejszej współpracy pomiędzy podmiotami, jak i korzyści wynikających z samego funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej, jest naprawdę całe mnóstwo.

 


Znaczenie kooperacji i kooperencji we współczesnej gospodarce


Trudno nie zauważyć, że podmioty funkcjonujące w nowoczesnych gospodarkach coraz częściej dążą do tworzenia porozumień i relacji opartych na współpracy. Głównym powodami, dla których dochodzi do zwiększenia częstości kooperacji oraz jej zakresu, są nie tylko procesy globalizacji i internacjonalizacji – zwiększające złożoność rzeczywistości gospodarczej, ale również potrzeba dostępu do strategicznych zasobów i niezbędnych technologii, czy też rosnące wymaganie kapitałowe podmiotów.


Inaczej mówiąc, to wyzwania wynikające z dynamiki współczesnego otoczenia rynkowego sprawiają, że tak wiele przedsiębiorstw jest dziś nastawionych na kooperację i/lub kooperancję (relację, w której pomiędzy konkurentami występują jednocześnie strumienie współpracy oraz konkurencji). Swoją drogą, w warunkach tzw. hiperkonkurencji – czyli w obliczu intensywnej rywalizacji i upodobniania się produktów i usług – kooperencja staje się dla wielu podmiotów w zasadzie koniecznością. Dzięki niej, mogą zapewnić sobie one dostęp do innowacji, możliwości korzystania z efektów ekonomii skali, czy przewagi kosztowej – wynikającej z oszczędności, jakie daje usprawnienie koordynacji w zakresie dystrybucji czy relacji z dostawcami. W nowoczesnej gospodarce, w której przewagi konkurencyjne są krótkotrwałe, niestabilne, a na dodatek zależne od stopnia agresji i szybkości działań konkurentów, tego typu korzyści są na wagę złota.


Istota grup kapitałowych


Dla porządku wspomnijmy, że termin grupa kapitałowa odnosi się do zgrupowań przedsiębiorstw, które:

  • są samodzielnymi podmiotami prawnymi, działającymi w formie spółek kapitałowych (spółek z o.o. lub akcyjnych),

  • są w trwały sposób powiązane ze sobą więzami kapitałowymi,

  • mają wspólne cele gospodarcze, które starają się osiągnąć przy wykorzystaniu łączących je powiązań.

Do najbardziej znanych grup kapitałowych należą m.in. Samsung, General Electric, Berkshire Hathaway – zarządzane przez Warrena Buffeta, czy Siemens AG. W praktyce, są to konglomeraty plasujące się w czołówce najbardziej dochodowych, a przy tym posiadających największą wartość rynkową, marek na świecie. Ich pozycje nie są zaskoczeniem, skoro działanie w ramach grupy kapitałowej oznacza tak wiele korzyści. 


Dlaczego spółki łączą się w grupy kapitałowe?


Spółki decydują się współdziałać w grupach kapitałowych ze względu na fakt, że dają one możliwość osiągnięcia efektu synergii, korzystania z efektów skali, a przy tym ustabilizowania przychodów i zmniejszenia ryzyka działalności. Pozwalają też na pozyskiwanie większych kwot kapitału („możliwości zadłużeniowe” grupy są zdecydowanie większe od tych, które miałby każdy z jej uczestników osobno) czy kupowanie materiałów i półproduktów w obrębie grupy. Ich tworzenie stymulują również przepisy podatkowe, pozwalające na wspólne rozliczanie podmiotów; przepisy antymonopolowe zmuszające do zmian struktur organizacyjnych; czy obostrzenia związane np. wielkością udziału kapitału krajowego. Poza tym, grupy kapitałowe to duże ugrupowania gospodarcze, a takie – nie tyle mają duży wpływ na rynek, co często wręcz ustalają na nim reguły gry.


W praktyce, motywy powstawania i rozwoju grup kapitałowych mogą być zatem bardzo różne (wynika to choćby z samego faktu, że w ich skład wchodzą podmioty dominujące oraz spółki od nich zależne). Możemy mówić o motywach:

  • rynkowych (np. eliminacja konkurencji, wzrost udziału w rynku),

  • techniczno-operacyjnych (np. efekt synergii, wzrost efektywności zarządzania),

  • finansowych (np. korzyści podatkowe, obniżenie kosztu kapitału),

  • kierowniczych (np. transfer umiejętności kierowniczych, efektywniejsze wykorzystanie kadr),

  • strategicznych (np. poprawa pozycji konkurencyjnej, obrona przed wrogim przejęciem).

 

Niezależnie, czy mowa o gospodarkach rozwiniętych czy rozwijających się, głównym celem tworzenia grup kapitałowych jest zwiększenie efektywności gospodarowania podmiotami i ekspansja rynkowa – bez których to nie jest możliwe skuteczne rywalizowanie z pozostałymi, konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Z kolei cele i motywy powstawania konkretnych grupy kapitałowych zależą już od samych jej uczestników, a także od specyfiki danego sektora i ogólnej sytuacji w kraju.

 

 

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?