KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Modele zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management)

 Opublikowano: 12 września 2017 r. 

 

Oczekiwania akcjonariuszy sprowadzają się w zasadzie wyłącznie do kategorii czysto finansowych – chęci wypracowania jak najwyższych dochodów z dywidend i ze zwyżki cen akcji. Dlatego też przedsiębiorstwo, które chce zapewnić sobie dostęp do kapitału inwestorów, musi nieść im obietnicę uzyskania satysfakcjonującej stopy zwrotu. By jednak obietnica ta mogła zostać spełniona, konieczny jest systematyczny wzrost wartości firmy.

 

Praktyka pokazuje, że największe szanse na zapewnienie ponadprzeciętnych zysków akcjonariuszom oraz zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku mają te przedsiębiorstwa, które bazują na koncepcji Value Based Managament (czyli zarządzania opartego o wartość). Co więcej, mają również największe szanse na uniknięcie wrogiego przejęcia, gdyż koncepcja ta gwarantuje efektywne zarządzanie spółką i tym samym jej wysoką wycenę rynkową. W niniejszym artykule wyjaśniamy, na czym właściwie polega istota modelu Value Based Management, a także przedstawiamy wykorzystywane przez niego metody zarządzania oraz strategie wzrostu wartości.

 

Filozofia Value Based Management


Istota metody VBM polega na dążeniu firmy do efektywnego zarządzania wszystkimi posiadanymi zasobami, w każdym aspekcie prowadzonej działalności. W modelu tym, nadrzędnym celem finansowym, a zarazem strategicznym przedsiębiorstwa jest wejście na ścieżkę długoterminowego wzrostu wartości rynkowej – czyli maksymalizowania wartości spółki dla akcjonariuszy. Pozostałe cele, definiowane dla różnych szczebli organizacji, są mu ściśle podporządkowane.


Value Based Management wspiera jednak nie tylko w wytyczaniu konkretnych celów, do jakich powinna dążyć firma, ale również w ustalaniu strategii realizacji wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz w wyborze środków, umożliwiających jej skuteczne zastosowanie. Koncepcja VBM chroni przy tym przed wdrażaniem konkurencyjnych względem siebie pomysłów, ukierunkowując wszystkie zasoby firmy na jej zrównoważony rozwój.

 

Główne obszary działań w ramach VBA


Unikalność metody VBM polega na holistycznym podejściu do kwestii wartości przedsiębiorstwa, tzn. uwzględnieniu zarówno jego obszaru rynkowo-produktowego, jak i finansowo-kapitałowego. W praktyce, VBM wiąże się z podejmowaniem działań na takich polach jak:

 • zarządzanie wartością (optymalizacja "wnętrza" firmy w celu zwiększenia jej wartości),

 • budowanie wartości (wybór strategii, pozwalających zwiększyć wartość przedsiębiorstwa),

 • mierzenie wartości (korzystanie z miarodajnych metod wyceny rynkowej i fundamentalnej, np. EVA czy CFROI).


Koncepcje wspierające zarządzanie przez wartość


Tworząc kompleksowy system zarządzania przez wartość, przedsiębiorstwo powinno bazować na całym szeregu koncepcji, wspierających zarządzanie. Do tych koncepcji zalicza się m.in.

 • Balanced Scorecard – zrównoważona karta wyników,

 • Activity Based Costing – rachunek kosztów działań,

 • Time Driven Activity Based Costing – rachunek kosztów działań sterowanych czasem,

 • Business Process Management – system zarządzania procesami,

 • Project Management – zarządzanie projektami,

 • Intelectual Capital Management – zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Tego typu metody pozwalają zoptymalizować „wnętrze” przedsiębiorstwa pod kątem maksymalizacji jego wartości. A jak w przypadku koncepcji VBM przedstawia się kwestia budowania oraz mierzenia wartości firmy?

 

Tworzenie i utrzymywanie wytworzonej wartości


Z procesem budowania wartości firmy wiąże się podejmowanie działań mających na celu zarówno tworzenie wartości, jak i jej późniejsze utrzymanie. Istota tworzenia wartości polega na uzyskiwaniu przez przedsiębiorstwo zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie przewyższającym jego średnioważony koszt kapitału (WACC – weighted average cost of capital). Wygenerowaną w ten sposób nadwyżkę, może ono przeznaczyć m.in. na dalszy rozwój, obniżenie zadłużenia, dywidendę dla akcjonariuszy czy skup akcji własnych. Utrzymywanie wypracowanej wartości wymaga zaś unikania spadku marż, błędów w alokacji zasobów, utraty uzyskanej skuteczności, itp., czyli innymi słowy – czynników, które mogłyby skutkować spadkiem stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poniżej wskaźnika WACC. Pytanie tylko, w jaki sposób firma może powiększać swoją wartość?

 

Finansowe strategie wzrostu wartości firmy


Oto cztery przykładowe – wynikające z modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych – strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa:

 1. Obniżanie kosztu kapitału – poprzez np. obniżenie ryzyka operacyjnego czy zmianę relacji dług-kapitał.
 2. Wydłużanie okresu, w którym stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższa wskaźnik WACC.
 3. Podwyższenie prognozowanej stopy wzrostu przepływów pieniężnych – realizowane np. dzięki wzrostowi stopy reinwestycji w aktywa i przedsięwzięcia o dodatnim wskaźniku NPV.
 4. Zwiększenie przepływów pieniężnych z posiadanych aktywów – poprzez np. bardziej aktywne wykorzystanie posiadanych aktywów w celu wzrostu zysku po opodatkowaniu i generowanie większej gotówki; obniżkę wydatków inwestycyjnych netto; czy zmniejszanie wydatków na kapitał pracujący.

 

Po zdefiniowaniu strategicznych celów i opracowaniu strategii zwiększania wzrostu swojej wartości, przedsiębiorstwo musi skupić się na doborze odpowiednich metod oceny realizacji celów.

 

Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa


Strategicznym celem wielu przedsiębiorstw jest wypracowanie możliwie jak najwyższego zysku netto w perspektywie kilku najbliższych lat. Niemniej jednak w koncepcji Value Based Managament, taki miernik, za sprawą swoich kilku istotnych wad, nie znajduje szerszego zastosowania. Zysk netto nic nie mówi o zdolności do generowania zysku w przyszłości; nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie; ignoruje inwestycje w majątek trwały i obrotowy; a na dodatek jego zmiany nie wpływają bezpośrednio na poziom dochodów akcjonariuszy.

Miernikami, które powalają ocenić faktyczne zmiany wartości przedsiębiorstwa, są m.in. SVA (Shareholder Value Added), EVA (Economic Value Added), czy też CFROI (Cash Flow Return On Investment). SVA oddaje wartość spółki dla akcjonariuszy w relacji do wysokości średnioważonego kosztu kapitału. Wskaźnik EVA to po prostu „czysty zysk”, czyli zysk pomniejszony o wszystkie możliwe koszty, w tym tzw. koszty utraconych możliwości. Z kolei model CFROI pokazuje zwrot z inwestycji wyrażony w przepływach pieniężnych – czyli bazuje po prostu na średniej IRR wszystkich przedsięwzięć danego przedsiębiorstwa (zarówno finansowanych przez wierzycieli, jak i akcjonariuszy).

 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?


Przedsiębiorstwo skupione na budowaniu wartości dla akcjonariuszy staje się bardziej atrakcyjne zarówno dla samych inwestorów, jak i swoich klientów oraz pracowników. Takie jasno wyznaczone kryterium decyzyjne – maksymalizacja wartości – oraz miarodajne metody oceny wyników, które to stanowią istotę Value Based Management, umożliwiają realizację długofalowych celów i weryfikowanie skuteczności podejmowanych decyzji.

 

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?