KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Opłata podatkowa za wniesienie aportu

 Opublikowano: 17 listopada 2017 

W celu utworzenia spółki bądź przystąpienia do już istniejącej, wspólnik wnosi do niej wkład pieniężny lub niepieniężny. Jeśli nie dysponuje potrzebną ilością gotówki, może zdecydować się na wniesienie wkładu niepieniężnego, czyli aportu w postaci rzeczy lub praw majątkowych. Sprawdźmy, jak w takim wypadku przedstawia się kwestia ewentualnych opłat podatkowych, tj. konieczności opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).


W spółkach kapitałowych, wkładem niematerialnym mogą być rzeczy (np. nieruchomości, maszyny, urządzenia, surowce) oraz prawa majątkowe (np. prawa autorskie, licencje, patenty), o ile są zbywalne i przedstawiają wartość ekonomiczną, a przy tym można je ująć w bilansie jako aktywa. Może być nim też konglomerat praw lub własności, czyli przedsiębiorstwo rozumiane jako całość, a także wyodrębniona, zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP). Nie może nim być za to świadczenie pracy bądź usług lub inne prawo niezbywalne. W spółkach osobowych z kolei, aportem może być w zasadzie wszystko, co przedstawia jakąś wartość materialną – w tym również świadczenie pracy lub usług.


W jakich przypadkach i kto ponosi obowiązek zapłaty podatku PCC w związku z wniesieniem aportu? Ile wynosi taki podatek i co jest podstawą jego obliczenia?


Nie samo wniesienie aportu, lecz związane z tym zawarcie lub zmiana umowy spółki generuje konieczność zapłacenia PCC


Z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi PCC podlegają zarówno same umowy spółek, jak również co do zasady te ich zmiany, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem PCC. Natomiast art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 uściślają, że za zmianę umowy spółki należy uznać:


• w przypadku spółki osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;


• w przypadku spółki kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.


W sp. z o.o. dopuszcza się możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość. Podwyższenie kapitału zakładowy bez zmiany umowy spółki powoduje powstanie obowiązku zapłaty pcc, z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu art. 3 ust. 1 pkt 2 upcc.

 

Wyłączenia z opodatkowania PCC


Podkreślenia wymaga fakt, że z opodatkowania PCC wyłączona jest każda czynność cywilnoprawna, w przypadku której jedna ze stron jest z tytułu jej dokonania albo opodatkowana VAT, albo zwolniona z tego podatku. Przy wnoszeniu aportu do spółek kapitałowych taka zasada nie obowiązuje, ale występują za to inne okoliczności wyłączające z opodatkowania PCC.


Jak już wspomniano, aport mogą stanowić poszczególne składniki majątku, jak również całe przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część (ZCP). W przypadku spółek kapitałowych, rozróżnienie tych form wkładów jest szczególnie istotne, ponieważ rodzi dla właścicieli takich spółek różne skutki podatkowe m.in. w zakresie podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega umowa spółki kapitałowej, z którą wiąże się wniesienie do takiej spółki, w zamian za jej akcje bądź udziały:


• przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub ZCP spółki kapitałowej;


• udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.


Wyłączenie nie dotyczy zatem ani sytuacji, gdy przedsiębiorstwo lub ZCP wnoszona jest do spółki osobowej (spółki prawa handlowego lub cywilnej), ani przypadków, w których podmiotem wnoszącym przedsiębiorstwo lub ZCP do spółki akcyjnej jest podmiot niebędący spółką kapitałową.


Podstawa opodatkowania i stawka PCC

Niezależnie czy mowa o spółkach osobowych, czy kapitałowych, stawka PCC naliczana w przypadku zawarcia lub zmiany umowy spółki wynosi 0,5% podstawy opodatkowania. Za tę ostatnią, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b Ustawy o podatku PCC, uważa się:


• w przypadku zawarcia umowy spółki osobowej – wartość wkładów do spółki osobowej; umowy spółki kapitałowej – wartość kapitału zakładowego;


• w przypadku wnoszenia lub podwyższenia wkładów do spółki osobowej – wartość wkładów powiększających majątek spółki; podnoszenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej – wartość o jaką ten kapitał podwyższono.

Z powyższego wynika zarazem fakt, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlega nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad kapitał zakładowy (aggio).


Jaka będzie faktyczna kwota PCC?


W rzeczywistości, kwota podatku PCC jaki będzie trzeba zapłacić może okazać się nieco niższa, niż wynikałoby to z wysokości podstawy opodatkowania. Przysługuje bowiem możliwość odliczenia od tej podstawy, kwoty pobranej przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego obejmującego zawarcie bądź zmianę umowy; opłaty sądowej związanej z wpisem bądź zmianą wpisu spółki w rejestrze przedsiębiorców; opłaty za zamieszczenie ogłoszenia o tych wpisach w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto w tym kontekście dodać, że o ile do zbycia przedsiębiorstwa wymagana jest generalnie forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, o tyle już w sytuacji, gdy w jego skład wchodzi nieruchomość, wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego.


Zwolnienia z podatku PCC


Zgodnie z art. 9 pkt. 11 Ustawy o PCC w pewnych sytuacjach podmiot może liczyć na zwolnienie z podatku PCC. Jest tak przypadku umów spółek i ich zmian:


• związanych z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany,


• związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska


• związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu,


• jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.


Co istotne, zwolnienie z opodatkowania PCC przysługuje odgórnie z mocy prawa, a co za tym idzie – chcąc z niego skorzystać nie trzeba dodatkowo składać deklaracji PCC.

 

***


Warto pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy w danej sytuacji należy uiścić podatek PCC, zawsze można poprosić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?