KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Opublikowano: 1 lutego 2018 r.

 

Zdarza się, że kapitał zakładowy posiadany przez spółkę akcyjną nie odpowiada skali albo potrzebom prowadzonej przez nią działalności. Rozwiązaniem jest podwyższenie kapitału zakładowego w spółce. Pozwala ono pozyskać dodatkowe środki na rozwój spółki. Na czym polega podwyższenie kapitału i jak je przeprowadzić?

 


Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Prawo przewiduje cztery sposoby podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej. Wyróżnia się:

  • Zwykłe podwyższenie kapitału

  • Podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki

  • Podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego

  • Warunkowe podwyższenie kapitału

     

Zwykłe podwyższenie kapitału

Zwykłe podwyższenie kapitału może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych. W tym drugim przypadku nie dochodzi do zmiany struktury akcjonariatu. Nawet jednak gdy podwyższenie ma się odbyć w drodze emisji nowych akcji, dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje tzw. prawo poboru (prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji).

Generalnie, oferta objęcia nowych akcji może być skierowana do trzech grup adresatów:

  • do konkretnych, oznaczonych podmiotów (subskrypcja prywatna)

  • do dotychczasowych akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta)

  • do nieograniczonego kręgu adresatów (subskrypcja otwarta).

Subskrypcja prywatna i otwarta wymagają wcześniejszego wyłączenia bądź ograniczenia prawa poboru.


Przy zwykłym podwyższeniu kapitału konieczna jest zmiana statutu spółki w zakresie wielkości kapitału zakładowego. Uchwała o podwyższeniu musi spełniać szczegółowe wymogi określone przez prawo. Powinno podjąć ją walne zgromadzenie większością minimum 3/4 akcjonariuszy.


Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Trzeba pamiętać, że podwyższenie nie może zostać wpisane do KRS, dopóki nie zostanie pokryte 9/10 dotychczasowego kapitału zakładowego. Jeżeli zarząd nie dokona zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału, musi dokonać zwrotu wkładów osobom, które objęły akcje.

 

Podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki


Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może również podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych lub zapasowych spółki. Należy jednak pozostawić nienaruszoną taką część kapitałów, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym spółki. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta tylko wtedy, gdy zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki akcyjnej może polegać na emisji nowych akcji (tzw. gratisowych) lub na podwyższeniu wartości nominalnej dotychczasowych. Prawo objęcia nowych akcji przysługuje w ramach tej procedury wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom. Taki sposób podwyższenia kapitału nie wiąże się z dopływem nowych środków do spółki, nie powoduje również zmian w strukturze właścicielskiej.

 

Podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego


Ten sposób podwyższenia kapitału jest w spółce dostępny wyłącznie wtedy, gdy przewiduje go statut. To prostsza, szybsza i mniej kosztowna forma podwyższenia kapitału, nie wymaga bowiem zwoływania walnego zgromadzenia. Polega ona na zawarciu w statucie upoważnienia dla zarządu na okres nie dłuższy niż trzy lata do jednorazowego lub kilkukrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze uchwały, w granicach tzw. kapitału docelowego. Wysokość ta nie może przekraczać 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia zarządowi upoważnienia.

Podwyższanie kapitału w tym trybie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przykładowo, zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, nie może też samodzielnie podjąć uchwały o wyłączeniu prawa poboru. Jeżeli upoważnienie ma rozszerzać te uprawnienia zarządu, konieczne jest wyraźne przesądzenie o tym w statucie. W żadnym jednak przypadku upoważnienie statutowe nie może przyznawać zarządowi możliwości podwyższenia kapitału ze środków własnych spółki. Upoważnienie może zostać odnowione na kolejne trzyletnie okresy.

 

Warunkowe podwyższenie kapitału


Uchwałę o warunkowym podwyższeniu walne zgromadzenie może większością 3/4 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Polega ono na zaoferowaniu akcje w podwyższanym kapitale określonym kategoriom uprawnionych osób – wierzycieli spółki z różnych tytułów. Do ich grona należą m.in.: obligatariusze obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz pracownicy i członkowie organów spółki (w zamian za uprawnienia nabyte przez nich z zysku spółki). Podwyższenie jest uzależnione od ziszczenia się warunku, którym jest złożenie oświadczenia o objęciu akcji przez osoby uprawnione w terminie określonym w uchwale. Podwyższenie nie może przekroczyć dwukrotności kapitału zakładowego w chwili podejmowania uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału pozwala na tzw. konwersję długu wierzycieli na kapitał, a także – w przypadku przyznania akcji np. członkom zarządu – jest formą wprowadzenia do spółki programu motywacyjnego.

 

***


Trzeba pamiętać, że podwyższenie kapitału zakładowego zarząd każdorazowo zgłasza do sądu rejestrowego. Podwyższenie kapitału następuje z chwilą wpisania do rejestru i dopiero wówczas powstają prawa z nowych akcji.

 

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?