KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga wpisania do rejestru. Wpis taki ma charakter konstytutywny, podwyższenie następuję z chwilą zarejestrowania. Zgłoszenie podwyższenia jest obowiązkiem zarządu spółki z o.o.

      Uzasadnienie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. może stanowić dążenie do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych oraz niepieniężnych. Zazwyczaj główny cel stanowi oddłużenie spółki przez konwersję wierzytelności przysługujących w stosunku do spółki na udziały, powiększenie rozmiarów działalności czy dążenie do pozyskania środków potrzebnych na pokrycie strat. Uzyskane w ten sposób środki mogą posłużyć do unowocześnienia, zwiększenia zdolności kredytowej spółki czy jej restrukturyzacji.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może nastąpić poprzez:

  • utworzenie nowych udziałów;
  • podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów;
  • utworzenie nowych udziałów przy jednoczesnym zwiększaniu wartości nominalnej dotychczasowych udziałów do nowej wartości.

 

Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się przez wnoszenie wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Do podwyższenia kapitału zakładowego może dojść również w drodze wykorzystania środków własnych spółki (tzw. kapitalizacja rezerw). Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku spółki. Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. Nie jest dopuszczalne podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. poprzez ponowne oszacowanie wkładów niepieniężnych wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. może nastąpić uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki lub na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na mocy obecnych postanowień umowy, to jest ono skuteczne, gdy umowa spółki reguluje maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego oraz termin podwyższenia. Do podniesienia kapitału zakładowego wystarcza wówczas podjęcie uchwały i wniesienie jej do księgi protokołów.
Jeżeli umowa spółki lub umowa o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Jeżeli umowa spółki nie zawiera regulacji w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, wówczas jest ono możliwe tylko w drodze zmiany umowy spółki, w trybie art. 256 k.s.h. Przystąpienie osób trzecich do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym powinno być połączone z objęciem przez nich udziałów. Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.

Każde podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga wpisania do rejestru. Wpis taki ma charakter konstytutywny, podwyższenie następuję z chwilą zarejestrowania. Zgłoszenie podwyższenia jest obowiązkiem zarządu spółki z o.o.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?