KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

Strategie inwestycyjne funduszy ryzyka (Private Equity/Venture Capital)

Opublikowano: 5 października 2017 r.

 


 Microsoft, Intel, Apple, Google, eBay, Amazon, Skype, Starbucks Coffee – rynkowi giganci i zarazem jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Warto wiedzieć, że każda z tych firm, swoje powstanie i początkowy rozwój zawdzięcza funduszom private equity i/lub venture capital.

 

Wspomniane przedsiębiorstwa, w mniejszym lub większym stopniu borykały się z problemami typowymi dla początkujących, a przy tym ryzykownych biznesów, tj. brakiem dostępu do środków z giełdy, a także ograniczoną możliwością korzystania z kredytów bankowych. Dlatego też, chcąc pozyskać niezbędne środki na start i rozwój działalności, musiały szukać wsparcia u tych podmiotów, które chętnie wspierają odważne, innowacyjne, a przy tym wymagające dużych nakładów kapitałowych projekty. Do takich podmiotów zaliczają się m.in. aniołowie biznesu, a także właśnie fundusze private equity (PE) oraz venture capital (VC).


 

Zyskują nie tylko przedsiębiorstwa, ale i inwestorzy


Działalność funduszy private equity i venture capital jest istotna nie tylko dla firm poszukujących kapitału, ale również dla inwestorów. Ci ostatni, zyskują dzięki nim dostęp do inwestycji, które są wprawdzie obarczone sporym ryzykiem, ale zapewniają przy tym zdecydowanie wyższe potencjalne stopy zwrotu, niż np. rynek akcji czy funduszy inwestycyjnych. Jeśli chodzi zaś o przedsiębiorstwa korzystające z pomocy funduszy PE/VC, to poza kapitałem, otrzymują one jednocześnie dostęp do know how, sieci kontaktów, czy też wsparcia menedżerskiego. W takim modelu, fundusz PE/VC staje się więc w zasadzie wspólnikiem przedsiębiorstwa. Wspólnikiem, który przejmuje część ryzyka związanego z przedsięwzięciem i pracuje na rzecz realizacji wspólnego celu, jakim jest długoterminowy wzrost wartości firmy.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw szukających sposobu na sfinansowanie rozwoju działalności, fundusze PE/VC mają w zasadzie tylko jedną istotną wadę – są gotowe inwestować jedynie w projekty perspektywiczne i/lub niosące obietnicę uzyskania ponadprzeciętnych zysków. Jak dokładnie wyglądają inwestycje takich funduszy?


 

W jakie przedsiębiorstwa inwestują fundusze?


Fundusze private equity inwestują w prywatne, nienotowane na giełdzie papierów wartościowych przedsiębiorstwa. Kapitał dostarczają zarówno spółkom będącym we wczesnych fazach rozwoju, jak również podmiotom o dłuższym stażu rynkowym.

Podkreślenia wymaga fakt, że inwestycje private equity obejmują szerszy zakres rynku finansowego, niż venture capital, które w rzeczywistości – obok m.in. finansowania wykupów menedżerskich, mezzanine czy funduszy nieruchomości – są podzbiorem inwestycji private equity. W praktyce, fundusze venture capital zainteresowane są tymi najbardziej ryzykownymi, będącymi na początkowych etapach rozwoju (tj. etapie zalążkowym, startu oraz wczesnej ekspansji) przedsięwzięciami. Fundusze private equity, są zaś bardziej elastyczne w zakresie stosowanej polityki i strategii inwestycyjnej.


 

Branże lubiane przez fundusze ryzyka


Niezależenie czy mowa o funduszach private equity czy venture capital, w obszarze ich zainteresowania leżą przede wszystkim spółki z perspektywicznych branż, związane np. z nowymi technologiami, biotechnologią czy dobrami konsumpcyjnymi. Jeśli chodzi zaś konkretnie o fundusze PR, to wiele z nich jest również zainteresowanych wspieraniem wykupów menedżerskich dużych przedsiębiorstw, które są liderami swoich branż. W tym wypadku, segment w którym funkcjonuje dana firma nie ma dla nich kluczowego znaczenia – szansę na nawiązanie współpracy z funduszem mają nawet firmy produkcyjne czy te funkcjonujące na rynku FMCG.

To, jakie segmenty będą leżały w kręgu zainteresowań danego funduszu zależy od wielu różnych czynników. Wśród nich znajdują się zarówno te dotyczące konkretnego sektora, tj. stopień jego rozwoju czy panująca na nim koniunktura, jak i te związane z samym funduszem, np. jego wielkość czy prowadzona strategia inwestycyjna. Nie bez znaczenia jest też fakt, że fundusze PE/VC dywersyfikują posiadane przez siebie portfele inwestycyjne, np. ze względu na fazę rozwoju przedsiębiorstw, geograficznie, jak również właśnie sektorowo. A zatem także obecny skład portfela wpływa na decyzje inwestycyjne funduszu.


 

Biznesowe due diligence to podstawa

Zanim fundusz PE/VC zdecyduje się zainwestować w dane przedsiębiorstwo, poddaje je tzw. due diligence, czyli wielopłaszczyznowej i wieloaspektowej analizie, obejmującej badanie jego sytuacji prawnej, finansowej, podatkowej czy handlowej. W ramach takiej analizy fundusz ocenia również stopień nowoczesności firmy, strukturę organizacyjną i jej efektywność, postawy pracownicze i właścicielskie, a nawet procedury związane z ustalaniem indywidualnych ścieżek kariery pracowników. Wszystko po to, by móc poznać obecną sytuację przedsiębiorstwa, określić ryzyko, jakie towarzyszy planowanej transakcji kapitałowej, a także sprecyzować horyzont czasowy inwestycji. Due dilligence to ostatni etap fazy przedtransakcyjnej; po nim następują negocjacje z właścicielami firmy i ewentualne nabycie pakietu większościowego lub mniejszościowego.


 

Podstawowe cele i strategie


Istota stosowanych strategii i podstawowe cele funduszy private equity są w zasadzie takie same, jak w przypadku funduszy emerytalnych – koncentracja na systematycznej budowie wartości w długim terminie, a także długofalowy horyzont inwestycyjny. Jeśli chodzi o ten ostatni, to wynosi on przeciętnie od 4 do 8 lat. Po takim czasie fundusz wychodzi ze spółki, tzn. sprzedaje udziały inwestorowi strategicznemu bądź innemu funduszowi private equity, lub wprowadza przedsiębiorstwo na giełdę.


Ponieważ inwestycje private equity obejmują bardzo szeroki zakres rynku finansowego, siłą rzeczy funkcjonujące na tym rynku fundusze nie stanowią jednorodnej grupy podmiotów. Nie powinno więc dziwić, że praktyka wykształciła tak wiele różnych strategii inwestycyjnych funduszy. Mamy przecież m.in. wykupy lewarowane (LBO), mezzanine, finansowanie wzrostu kapitału, fundusze specjalne, fundusze funduszy, czy szerzej już omawiane venture capital. Co istotne, każda z tych strategii uwzględnia możliwości finansowe funduszu, ogólną specyfikę przedmiotu inwestycji czy panujące warunki rynkowe, a co za tym idzie – zwiększa szansę osiągnięcia celu inwestycyjnego.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?