KANCELARIA LIDERIO

Wspieranie naszych Klientów w podejmowaniu najlepszych decyzji przy planowaniu strategii biznesowej i zapewnienie im bezpieczeństwa w każdej dziedzinie prawa, to misja, którą realizujemy i wypełniamy od lat. Zwiększamy świadomość naszych Klientów w zakresie prawa, aby świadomie i sprawnie mogli rozwijać swój biznes.

FAQ: Towar niezgodny z umową- reklamacja wadliwego towaru

 Opublikowano: 26 września 2017 r. 

 

 

O niezgodności towaru z umową można mówić wówczas, gdy zakupiony przez konsumenta produkt:

 

  • nie nadaje się do celu, do realizacji którego jest zwykle wykorzystywany (np. lodówka nie chłodzi);
  • nie posiada właściwości, które posiadają zwykle tego typu produktu i o których zapewniał sprzedawca lub producent;
  • został mu wydany w stanie niekompletnym (np. laptop bez instrukcji obsługi czy kabla zasilającego);
  • został nieprawidłowo uruchomiony czy zamontowany – o ile dokonała tego osoba oddelegowana przez sprzedawcę w ramach umowy sprzedaży, albo sam klient – pomimo ścisłego przestrzegania załączonej do produktu instrukcji.

 

 

Na zgłoszenie niezgodności towaru z umową, konsument ma 2 miesiące od momentu wykrycia wady. Jeśli nie zawiadomi sprzedawcy przed upływem tego terminu, utraci swoje uprawnienia. Co do nich właściwie należy?

 


W pierwszej kolejności konsument może zażądać bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy. Może zdarzyć się jednak tak, że naprawa lub wymiana towaru nie będą możliwe, albo będą wiązały się z poniesieniem przez sprzedawcę nadmiernych kosztów bądź będą go narażały na nadmierne niedogodności. W takich okolicznościach konsumentowi przysługuje prawo do:

 

  • żądania obniżenia ceny towaru;
  • odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny towaru (opcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy wada towaru jest istotna).

 

Na ustosunkowanie się do reklamacji sprzedawca ma 14 dni. Jeśli nie odniesie się do niej we wskazanym terminie, reklamacja jest uznawana za przyjętą.

KONTAKT

KANCELARIA LIDERIO

Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

 
 

Telefon: (22) 231 81 80
biuro@kancelarialiderio.pl

http://kancelarialiderio.pl

 
 

XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000096500
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł
Numer rachunku bankowego:
PKO BP 50 1020 1026 0000 1102 0272 9077

MASZ PYTANIA?